LC 1619. 删除某些元素后的数组均值

题目描述

这是 LeetCode 上的 1619. 删除某些元素后的数组均值 ,难度为 简单

给你一个整数数组 arr,请你删除最小 5% 的数字和最大 5% 的数字后,剩余数字的平均值。

与 标准答案 误差在 $10^{-5}$ 的结果都被视为正确结果。

示例 1:

1
2
3
4
5
输入:arr = [1,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3]

输出:2.00000

解释:删除数组中最大和最小的元素后,所有元素都等于 2,所以平均值为 2

示例 2:
1
2
3
输入:arr = [6,2,7,5,1,2,0,3,10,2,5,0,5,5,0,8,7,6,8,0]

输出:4.00000

示例 3:
1
2
3
输入:arr = [6,0,7,0,7,5,7,8,3,4,0,7,8,1,6,8,1,1,2,4,8,1,9,5,4,3,8,5,10,8,6,6,1,0,6,10,8,2,3,4]

输出:4.77778

示例 4:
1
2
3
输入:arr = [9,7,8,7,7,8,4,4,6,8,8,7,6,8,8,9,2,6,0,0,1,10,8,6,3,3,5,1,10,9,0,7,10,0,10,4,1,10,6,9,3,6,0,0,2,7,0,6,7,2,9,7,7,3,0,1,6,1,10,3]

输出:5.27778

示例 5:
1
2
3
输入:arr = [4,8,4,10,0,7,1,3,7,8,8,3,4,1,6,2,1,1,8,0,9,8,0,3,9,10,3,10,1,10,7,3,2,1,4,9,10,7,6,4,0,8,5,1,2,1,6,2,5,0,7,10,9,10,3,7,10,5,8,5,7,6,7,6,10,9,5,10,5,5,7,2,10,7,7,8,2,0,1,1]

输出:5.29167

提示:

  • $20 <= arr.length <= 1000$
  • arr.length20 的 倍数
  • $0 <= arr[i] <= 10^5$

模拟

根据题意进行模拟即可:先对 arr 进行排序,再计算出待统计的左右端点(端点以外的数值为 5% 最值),最后计算出相应均值。

Java 代码:

1
2
3
4
5
6
7
8
class Solution {
public double trimMean(int[] arr) {
Arrays.sort(arr);
int n = arr.length, tot = 0;
for (int i = n / 20; i < n - n / 20; i++) tot += arr[i];
return tot * 1.0 / (n * 0.9);
}
}

TypeScript 代码:
1
2
3
4
5
6
function trimMean(arr: number[]): number {
arr.sort((a,b)=>a-b)
let n = arr.length, tot = 0
for (let i = n / 20; i < n - n / 20; i++) tot += arr[i]
return tot / (n * 0.9)
};

  • 时间复杂度:$O(n\log{n})$
  • 空间复杂度:$O(\log{n})$

最后

这是我们「刷穿 LeetCode」系列文章的第 No.1619 篇,系列开始于 2021/01/01,截止于起始日 LeetCode 上共有 1916 道题目,部分是有锁题,我们将先把所有不带锁的题目刷完。

在这个系列文章里面,除了讲解解题思路以外,还会尽可能给出最为简洁的代码。如果涉及通解还会相应的代码模板。

为了方便各位同学能够电脑上进行调试和提交代码,我建立了相关的仓库:https://github.com/SharingSource/LogicStack-LeetCode

在仓库地址里,你可以看到系列文章的题解链接、系列文章的相应代码、LeetCode 原题链接和其他优选题解。


本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-SA 4.0 协议 ,转载请注明出处!