LC 641. 设计循环双端队列

题目描述

这是 LeetCode 上的 641. 设计循环双端队列 ,难度为 中等

设计实现双端队列。

实现 MyCircularDeque 类:

 • MyCircularDeque(int k) :构造函数,双端队列最大为 $k$ 。
 • boolean insertFront():将一个元素添加到双端队列头部。 如果操作成功返回 true ,否则返回 false
 • boolean insertLast() :将一个元素添加到双端队列尾部。如果操作成功返回 true ,否则返回 false
 • boolean deleteFront() :从双端队列头部删除一个元素。 如果操作成功返回 true ,否则返回 false
 • boolean deleteLast() :从双端队列尾部删除一个元素。如果操作成功返回 true ,否则返回 false
 • int getFront() :从双端队列头部获得一个元素。如果双端队列为空,返回 -1
 • int getRear() :获得双端队列的最后一个元素。 如果双端队列为空,返回 -1
 • boolean isEmpty() :若双端队列为空,则返回 true ,否则返回 false
 • boolean isFull() :若双端队列满了,则返回 true ,否则返回 false

示例 1:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
输入
["MyCircularDeque", "insertLast", "insertLast", "insertFront", "insertFront", "getRear", "isFull", "deleteLast", "insertFront", "getFront"]
[[3], [1], [2], [3], [4], [], [], [], [4], []]

输出
[null, true, true, true, false, 2, true, true, true, 4]

解释
MyCircularDeque circularDeque = new MycircularDeque(3); // 设置容量大小为3
circularDeque.insertLast(1); // 返回 true
circularDeque.insertLast(2); // 返回 true
circularDeque.insertFront(3); // 返回 true
circularDeque.insertFront(4); // 已经满了,返回 false
circularDeque.getRear(); // 返回 2
circularDeque.isFull(); // 返回 true
circularDeque.deleteLast(); // 返回 true
circularDeque.insertFront(4); // 返回 true
circularDeque.getFront(); // 返回 4

提示:

 • $1 <= k <= 1000$
 • $0 <= value <= 1000$
 • insertFront, insertLast, deleteFront, deleteLast, getFront, getRear, isEmpty, isFull 调用次数不大于 2000

基本分析

一个基本的实现,需要满足除构造函数以外复杂度为 $O(k)$ 以外,其余操作均为 $O(1)$。

常规实现包含两种方式:数组实现链表实现

其中数组实现可以利用调用次数较小,开成调用次数 $3$ 倍大小,然后从中间开始往两边存储,这样做就不用考虑下标边的界问题;而更为常规的解法是构造一个与限定空间 $k$ 等大的数组,使用两下标并配合坐标转换来做,对于下标自增操作而言,只需要进行「加一取模」即可,而对于下标自减操作,由于考虑负值问题,需要进行「增加限定空间偏移后,进行减一再取模」。

而链表实现则无须考虑额外的下标转换问题,但需要额外定义类。


数组

使用两坐标 heta 分别代表队列头和尾(初始值均为 $0$),使用 cnt 记录当前队列元素大小,使用 k 记录初始化时指定的空间大小。

对各类操作进行逻辑控制:

 • insertFront 操作:需要对 he 进行自减操作,即 he = (he + k - 1) % k 为目标位置,同时对 cnt 进行自增;
 • insertLast 操作:需要对 ta 进行自增操作,但 ta 起始指向是待插入位置,因此 ta 为目标位置,随后更新 ta = (ta + 1) % k,同时对 cnt 进行自增;
 • deleteFront 操作:需要对 he 进行自增操作,直接更新 he = (he + 1) % k,同时更新 cnt 进行自减;
 • deleteLast 操作:需要对 ta 进行自减操作,更新 ta = (ta + k - 1) % k,同时更新 cnt 进行自减;
 • getFront 操作:返回 nums[he] 即可, 若 isFullTrue,返回 -1
 • getRear 操作:返回 nums[ta - 1],由于存在负值问题,需要转换为返回 nums[(ta + k - 1) % k]isFullTrue,返回 -1
 • isEmpty 操作:根据 cntk 的关系进行返回;
 • isFull 操作:根据 cntk 的关系进行返回;

Java 代码:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
class MyCircularDeque {
int[] nums;
int he, ta, cnt, k;
public MyCircularDeque(int _k) {
k = _k;
nums = new int[k];
}
public boolean insertFront(int value) {
if (isFull()) return false;
he = (he + k - 1) % k;
nums[he] = value; cnt++;
return true;
}
public boolean insertLast(int value) {
if (isFull()) return false;
nums[ta++] = value; cnt++;
ta %= k;
return true;
}
public boolean deleteFront() {
if (isEmpty()) return false;
he = (he + 1) % k; cnt--;
return true;
}
public boolean deleteLast() {
if (isEmpty()) return false;
ta = (ta + k - 1) % k; cnt--;
return true;
}
public int getFront() {
return isEmpty() ? -1 : nums[he];
}
public int getRear() {
return isEmpty() ? -1 : nums[(ta + k - 1) % k];
}
public boolean isEmpty() {
return cnt == 0;
}
public boolean isFull() {
return cnt == k;
}
}

TypeScript 代码:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
class MyCircularDeque {
he = 0; ta = 0; cnt = 0; k = 0;
nums: number[];
constructor(_k: number) {
this.k = _k
this.he = this.ta = this.cnt = 0
this.nums = new Array<number>(this.k)
}
insertFront(value: number): boolean {
if (this.isFull()) return false
this.he = (this.he + this.k - 1) % this.k
this.nums[this.he] = value
this.cnt++
return true
}
insertLast(value: number): boolean {
if (this.isFull()) return false
this.nums[this.ta++] = value
this.ta %= this.k
this.cnt++
return true
}
deleteFront(): boolean {
if (this.isEmpty()) return false
this.he = (this.he + 1) % this.k
this.cnt--
return true
}
deleteLast(): boolean {
if (this.isEmpty()) return false
this.ta = (this.ta + this.k - 1) % this.k
this.cnt--
return true
}
getFront(): number {
return this.isEmpty() ? -1 : this.nums[this.he]
}
getRear(): number {
return this.isEmpty() ? -1 : this.nums[(this.ta + this.k - 1) % this.k]
}
isEmpty(): boolean {
return this.cnt == 0
}
isFull(): boolean {
return this.cnt == this.k
}
}

 • 时间复杂度:除在初始化函数中构造容器复杂度为 $O(k)$ 以外,其余操作复杂度均为 $O(1)$
 • 空间复杂度:$O(n)$

链表

创建 Node 代指每个操作的元素,使用双向链表来构造循环队列。

各类操作均对应基本的链表操作,不再赘述。

Java 代码:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
class MyCircularDeque {
class Node {
Node prev, next;
int val;
Node (int _val) {
val = _val;
}
}
int cnt, k;
Node he, ta;
public MyCircularDeque(int _k) {
k = _k;
he = new Node(-1); ta = new Node(-1);
he.next = ta; ta.prev = he;
}
public boolean insertFront(int value) {
if (isFull()) return false;
Node node = new Node(value);
node.next = he.next;
node.prev = he;
he.next.prev = node;
he.next = node;
cnt++;
return true;
}
public boolean insertLast(int value) {
if (isFull()) return false;
Node node = new Node(value);
node.next = ta;
node.prev = ta.prev;
ta.prev.next = node;
ta.prev = node;
cnt++;
return true;
}
public boolean deleteFront() {
if (isEmpty()) return false;
he.next.next.prev = he;
he.next = he.next.next;
cnt--;
return true;
}
public boolean deleteLast() {
if (isEmpty()) return false;
ta.prev.prev.next = ta;
ta.prev = ta.prev.prev;
cnt--;
return true;
}
public int getFront() {
return isEmpty() ? -1 : he.next.val;
}
public int getRear() {
return isEmpty() ? -1 : ta.prev.val;
}
public boolean isEmpty() {
return cnt == 0;
}
public boolean isFull() {
return cnt == k;
}
}

TypeScript 代码:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
class TNode {
prev: TNode = null; next: TNode = null;
val: number = 0;
constructor(_val: number) {
this.val = _val
}
}
class MyCircularDeque {
he = null; ta = null;
cnt = 0; k = 0;
constructor(_k: number) {
this.cnt = 0; this.k = _k;
this.he = new TNode(-1); this.ta = new TNode(-1);
this.he.next = this.ta
this.ta.prev = this.he
}
insertFront(value: number): boolean {
if (this.isFull()) return false
const node = new TNode(value)
node.next = this.he.next
node.prev = this.he
this.he.next.prev = node
this.he.next = node
this.cnt++
return true
}
insertLast(value: number): boolean {
if (this.isFull()) return false
const node = new TNode(value)
node.next = this.ta
node.prev = this.ta.prev
this.ta.prev.next = node
this.ta.prev = node
this.cnt++
return true
}
deleteFront(): boolean {
if (this.isEmpty()) return false
this.he.next.next.prev = this.he
this.he.next = this.he.next.next
this.cnt--
return true
}
deleteLast(): boolean {
if (this.isEmpty()) return false
this.ta.prev.prev.next = this.ta
this.ta.prev = this.ta.prev.prev
this.cnt--
return true
}
getFront(): number {
return this.isEmpty() ? -1 : this.he.next.val
}
getRear(): number {
return this.isEmpty() ? -1 : this.ta.prev.val
}
isEmpty(): boolean {
return this.cnt == 0
}
isFull(): boolean {
return this.cnt == this.k
}
}

 • 时间复杂度:所有操作复杂度均为 $O(1)$
 • 空间复杂度:$O(n)$

最后

这是我们「刷穿 LeetCode」系列文章的第 No.641 篇,系列开始于 2021/01/01,截止于起始日 LeetCode 上共有 1916 道题目,部分是有锁题,我们将先把所有不带锁的题目刷完。

在这个系列文章里面,除了讲解解题思路以外,还会尽可能给出最为简洁的代码。如果涉及通解还会相应的代码模板。

为了方便各位同学能够电脑上进行调试和提交代码,我建立了相关的仓库:https://github.com/SharingSource/LogicStack-LeetCode

在仓库地址里,你可以看到系列文章的题解链接、系列文章的相应代码、LeetCode 原题链接和其他优选题解。