LC 1331. 数组序号转换

题目描述

这是 LeetCode 上的 1331. 数组序号转换 ,难度为 简单

给你一个整数数组 arr,请你将数组中的每个元素替换为它们排序后的序号。

序号代表了一个元素有多大。序号编号的规则如下:

  • 序号从 $1$ 开始编号。
  • 一个元素越大,那么序号越大。如果两个元素相等,那么它们的序号相同。
  • 每个数字的序号都应该尽可能地小。

示例 1:

1
2
3
4
5
输入:arr = [40,10,20,30]

输出:[4,1,2,3]

解释:40 是最大的元素。 10 是最小的元素。 20 是第二小的数字。 30 是第三小的数字。

示例 2:
1
2
3
4
5
输入:arr = [100,100,100]

输出:[1,1,1]

解释:所有元素有相同的序号。

示例 3:
1
2
3
输入:arr = [37,12,28,9,100,56,80,5,12]

输出:[5,3,4,2,8,6,7,1,3]

提示:

  • $0 <= arr.length <= 10^5$
  • $-10^9 <= arr[i] <= 10^9$

模拟

根据题意进行模拟即可。

arr 进行拷贝操作得到新数组 clone,对 clone 数组进行排序,再使用哈希表记录元素与序号的映射关系,最后根据映射关系构造答案。

Java 代码:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
class Solution {
public int[] arrayRankTransform(int[] arr) {
int[] clone = arr.clone();
Arrays.sort(clone);
Map<Integer, Integer> map = new HashMap<>();
int n = arr.length, idx = 0;
for (int i : clone) {
if (!map.containsKey(i)) map.put(i, ++idx);
}
int[] ans = new int[n];
for (int i = 0; i < n; i++) ans[i] = map.get(arr[i]);
return ans;
}
}

TypeScript 代码:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
function arrayRankTransform(arr: number[]): number[] {
let clone = new Array<number>()
for (const i of arr) clone.push(i)
clone.sort((a,b)=>a-b)
let n = arr.length, idx = 0
let map = new Map<number, number>()
for (const i of clone) {
if (!map.has(i)) map.set(i, ++idx)
}
let ans = new Array<number>()
for (let i = 0; i < n; i++) ans.push(map.get(arr[i]))
return ans
};

  • 时间复杂度:$O(n\log{n})$
  • 空间复杂度:$O(n)$

最后

这是我们「刷穿 LeetCode」系列文章的第 No.1331 篇,系列开始于 2021/01/01,截止于起始日 LeetCode 上共有 1916 道题目,部分是有锁题,我们将先把所有不带锁的题目刷完。

在这个系列文章里面,除了讲解解题思路以外,还会尽可能给出最为简洁的代码。如果涉及通解还会相应的代码模板。

为了方便各位同学能够电脑上进行调试和提交代码,我建立了相关的仓库:https://github.com/SharingSource/LogicStack-LeetCode

在仓库地址里,你可以看到系列文章的题解链接、系列文章的相应代码、LeetCode 原题链接和其他优选题解。


本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-SA 4.0 协议 ,转载请注明出处!