LC 2824. 统计和小于目标的下标对数目

题目描述

这是 LeetCode 上的 2824. 统计和小于目标的下标对数目 ,难度为 简单

给你一个下标从 0 开始长度为 n 的整数数组 nums 和一个整数 target,请你返回满足 0 <= i < j < nnums[i] + nums[j] < target 的下标对 $(i, j)$ 的数目。

示例 1:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
输入:nums = [-1,1,2,3,1], target = 2

输出:3

解释:总共有 3 个下标对满足题目描述:
- (0, 1) ,0 < 1 且 nums[0] + nums[1] = 0 < target
- (0, 2) ,0 < 2 且 nums[0] + nums[2] = 1 < target
- (0, 4) ,0 < 4 且 nums[0] + nums[4] = 0 < target
注意 (0, 3) 不计入答案因为 nums[0] + nums[3] 不是严格小于 target 。

示例 2:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
输入:nums = [-6,2,5,-2,-7,-1,3], target = -2

输出:10

解释:总共有 10 个下标对满足题目描述:
- (0, 1) ,0 < 1 且 nums[0] + nums[1] = -4 < target
- (0, 3) ,0 < 3 且 nums[0] + nums[3] = -8 < target
- (0, 4) ,0 < 4 且 nums[0] + nums[4] = -13 < target
- (0, 5) ,0 < 5 且 nums[0] + nums[5] = -7 < target
- (0, 6) ,0 < 6 且 nums[0] + nums[6] = -3 < target
- (1, 4) ,1 < 4 且 nums[1] + nums[4] = -5 < target
- (3, 4) ,3 < 4 且 nums[3] + nums[4] = -9 < target
- (3, 5) ,3 < 5 且 nums[3] + nums[5] = -3 < target
- (4, 5) ,4 < 5 且 nums[4] + nums[5] = -8 < target
- (4, 6) ,4 < 6 且 nums[4] + nums[6] = -4 < target

提示:

  • $1 <= nums.length = n <= 50$
  • $-50 <= nums[i], target <= 50$

基本分析

为了方便,先对 nums 进行排序。

nums 有了有序特性后,剩下的便是「遍历右端点,在右端点左侧找最大合法左端点」或「遍历左端点,在左端点右侧找最大合法右端点」过程。


排序 + 二分

这是一种「遍历右端点,在右端点左侧找最大合法左端点」做法。

遍历右端点 i,然后在 $[0, i - 1]$ 范围内进行二分,找到最大的满足 $nums[j] + nums[i] < target$ 的位置 j

若存在这样左端点 j,说明以 $nums[i]$ 为右端点时,共有 $j + 1$ 个(范围为 $[0, j]$ )个合法左端点,需要被统计。

Java 代码:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
class Solution {
public int countPairs(List<Integer> nums, int target) {
Collections.sort(nums);
int n = nums.size(), ans = 0;
for (int i = 1; i < n; i++) {
int l = 0, r = i - 1;
while (l < r) {
int mid = l + r + 1 >> 1;
if (nums.get(mid) + nums.get(i) < target) l = mid;
else r = mid - 1;
}
if (nums.get(r) + nums.get(i) < target) ans += r + 1;
}
return ans;
}
}

C++ 代码:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
class Solution {
public:
int countPairs(vector<int>& nums, int target) {
sort(nums.begin(), nums.end());
int n = nums.size(), ans = 0;
for (int i = 1; i < n; i++) {
int l = 0, r = i - 1;
while (l < r) {
int mid = l + r + 1 >> 1;
if (nums[mid] + nums[i] < target) l = mid;
else r = mid - 1;
}
if (nums[r] + nums[i] < target) ans += r + 1;
}
return ans;
}
};


Python 代码:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
class Solution:
def countPairs(self, nums: List[int], target: int) -> int:
nums.sort()
n, ans = len(nums), 0
for i in range(1, n):
l, r = 0, i - 1
while l < r:
mid = l + r + 1 >> 1
if nums[mid] + nums[i] < target: l = mid
else: r = mid - 1
if nums[r] + nums[i] < target: ans += r + 1
return ans

TypeScript 代码:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
function countPairs(nums: number[], target: number): number {
nums.sort((a,b)=>a-b);
let n = nums.length, ans = 0;
for (let i = 1; i < n; i++) {
let l = 0, r = i - 1;
while (l < r) {
const mid = l + r + 1 >> 1;
if (nums[mid] + nums[i] < target) l = mid;
else r = mid - 1;
}
if (nums[r] + nums[i] < target) ans += r + 1;
}
return ans;
};

  • 时间复杂度:排序复杂度为 $O(n\log{n})$;构造答案复杂度为 $O(n\log{n})$。整体复杂度为 $O(n\log{n})$
  • 空间复杂度:$O(\log{n})$

排序 + 双指针

这是一种「遍历左端点,在左端点右侧找最大合法右端点」做法。

使用 lr 分别指向排序好的 nums 的首尾。

若当前 $nums[l] + nums[r] \geq target$,说明此时对于 l 来说,r 并不合法,对 r 自减(左移)。

直到满足 $nums[l] + nums[r] < target$,此时对于 l 来说,找到了最右侧的合法右端点 r,在 $[l + 1, r]$ 期间的数必然仍满足 $nums[l] + nums[r] < target$,共有 $r - l$ 个(范围为 $[l + 1, r]$ )个合法右端点,需要被统计。

Java 代码:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
class Solution {
public int countPairs(List<Integer> nums, int target) {
Collections.sort(nums);
int n = nums.size(), ans = 0;
for (int l = 0, r = n - 1; l < r; l++) {
while (r >= 0 && nums.get(l) + nums.get(r) >= target) r--;
if (l < r) ans += r - l;
}
return ans;
}
}

C++ 代码:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
class Solution {
public:
int countPairs(vector<int>& nums, int target) {
sort(nums.begin(), nums.end());
int n = nums.size(), ans = 0;
for (int l = 0, r = n - 1; l < r; l++) {
while (r >= 0 && nums[l] + nums[r] >= target) r--;
if (l < r) ans += r - l;
}
return ans;
}
};

Python 代码:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
class Solution:
def countPairs(self, nums: List[int], target: int) -> int:
nums.sort()
n, ans = len(nums), 0
l, r = 0, n - 1
while l < r:
while r >= 0 and nums[l] + nums[r] >= target: r -= 1
if l < r: ans += r - l
l += 1
return ans

TypeScript 代码:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
function countPairs(nums: number[], target: number): number {
nums.sort((a,b)=>a-b);
let n = nums.length, ans = 0;
for (let l = 0, r = n - 1; l < r; l++) {
while (r >= 0 && nums[l] + nums[r] >= target) r--;
if (l < r) ans += r - l;
}
return ans;
};

  • 时间复杂度:排序复杂度为 $O(n\log{n})$;构造答案复杂度为 $O(n)$。整体复杂度为 $O(n\log{n})$
  • 空间复杂度:$O(\log{n})$

最后

这是我们「刷穿 LeetCode」系列文章的第 No.2824 篇,系列开始于 2021/01/01,截止于起始日 LeetCode 上共有 1916 道题目,部分是有锁题,我们将先把所有不带锁的题目刷完。

在这个系列文章里面,除了讲解解题思路以外,还会尽可能给出最为简洁的代码。如果涉及通解还会相应的代码模板。

为了方便各位同学能够电脑上进行调试和提交代码,我建立了相关的仓库:https://github.com/SharingSource/LogicStack-LeetCode

在仓库地址里,你可以看到系列文章的题解链接、系列文章的相应代码、LeetCode 原题链接和其他优选题解。