LC 剑指 Offer 20. 表示数值的字符串

题目描述

这是 LeetCode 上的 剑指 Offer 20. 表示数值的字符串 ,难度为 中等

请实现一个函数用来判断字符串是否表示数值(包括整数和小数)。

数值(按顺序)可以分成以下几个部分:

 1. 若干空格
 2. 一个 小数 或者 整数
 3. (可选)一个 'e''E' ,后面跟着一个 整数
 4. 若干空格

小数(按顺序)可以分成以下几个部分:

 1. (可选)一个符号字符('+''-'
 2. 下述格式之一:
  1. 至少一位数字,后面跟着一个点 '.'
  2. 至少一位数字,后面跟着一个点 '.' ,后面再跟着至少一位数字
  3. 一个点 '.' ,后面跟着至少一位数字

整数(按顺序)可以分成以下几个部分:

 1. (可选)一个符号字符('+''-'
 2. 至少一位数字

部分数值列举如下:

 • ["+100", "5e2", "-123", "3.1416", "-1E-16", "0123"]

部分非数值列举如下:

 • ["12e", "1a3.14", "1.2.3", "+-5", "12e+5.4"]

示例 1:

1
2
3
输入:s = "0"

输出:true

示例 2:
1
2
3
输入:s = "e"

输出:false

示例 3:
1
2
3
输入:s = "."

输出:false

示例 4:
1
2
3
输入:s = "    .1  "

输出:true

提示:

 • $1 <= s.length <= 20$
 • s 仅含英文字母(大写和小写),数字(0-9),加号 '+',减号 '-' ,空格 ' ' 或者点 '.'

模拟

我们对题面中的「数值」、「小数」和「整数」进行重新定义。

 • 整数:可以有 '+''-',但不能同时存在;且至少有一个数字
 • 小数:可以有 '+''-',但不能同时存在;有 .,且 . 的两边至少有一个数字
 • 数值:前后可以有连续段的空格,其余位置则不能有;可以有 E/e,但最多只能有一个,同时 E/e 分割的左边可以是「整数」或「小数」,右边则只能是「整数」

根据上面的重新定义,再来设计我们的基本处理流程:

 • s 两端的连续段空格进行去除,得到不该含有空格的核心串,若核心串为空,则返回 False
 • 将所有的小写 e 切换为 E
 • 从前往后,找到第一个 E 的所在位置 idx,根据是否有 E 进行分情况讨论:
  • 若没有 E(即 idx = n),判断整个核心串是否为「整数」或「小数」
  • 若有 E(即 idx < n),判断以 E 为分割的左半部分是否为「整数」或「小数」,判断以 E 为分割的右半部分是否「整数」

Java 代码:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
class Solution {
public boolean isNumber(String s) {
int n = s.length(), l = 0, r = n - 1;
while (l < n && s.charAt(l) == ' ') l++;
while (r >= 0 && s.charAt(r) == ' ') r--;
if (l > r) return false;
s = s.substring(l, r + 1).replace('e', 'E');
n = s.length();
int idx = 0;
while (idx < n && s.charAt(idx) != 'E') idx++;
if (idx == n) {
return check(s, true);
} else {
return check(s.substring(0, idx), true) && check(s.substring(idx + 1), false);
}
}
boolean check(String s, boolean isDecimal) {
if (s.equals(".") || s.equals("")) return false;
int n = s.length();
for (int i = 0, cnt = 0; i < n; i++) {
char c = s.charAt(i);
if (c == '+' || c == '-') {
if (i != 0 || i == n - 1) return false;
} else if (c == '.') {
if (!isDecimal) return false;
if (cnt != 0) return false;
boolean a = i - 1 >= 0 && Character.isDigit(s.charAt(i - 1));
boolean b = i + 1 < n && Character.isDigit(s.charAt(i + 1));
if (!(a || b)) return false;
cnt++;
} else if (!Character.isDigit(c)) return false;
}
return true;
}
}

C++ 代码:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
class Solution {
public:
bool isNumber(string s) {
int n = s.length(), l = 0, r = n - 1;
while (l < n && s[l] == ' ') l++;
while (r >= 0 && s[r] == ' ') r--;
if (l > r) return false;
s = s.substr(l, r - l + 1);
for (char& c : s) {
if (c == 'e') c = 'E';
}
n = s.length();
int idx = 0;
while (idx < n && s[idx] != 'E') idx++;
if (idx == n) {
return check(s, true);
} else {
return check(s.substr(0, idx), true) && check(s.substr(idx + 1), false);
}
}
bool check(string s, bool isDecimal) {
if (s == "." || s == "") return false;
int n = s.length();
for (int i = 0, cnt = 0; i < n; i++) {
char c = s[i];
if (c == '+' || c == '-') {
if (i != 0 || i == n - 1) return false;
} else if (c == '.') {
if (!isDecimal) return false;
if (cnt != 0) return false;
bool a = i - 1 >= 0 && isdigit(s[i - 1]);
bool b = i + 1 < n && isdigit(s[i + 1]);
if (!(a || b)) return false;
cnt++;
} else if (!isdigit(c)) return false;
}
return true;
}
};

Python 代码:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
class Solution:
def isNumber(self, s: str) -> bool:
n, l, r = len(s), 0, len(s) - 1
while l < n and s[l] == ' ':
l += 1
while r >= 0 and s[r] == ' ':
r -= 1
if l > r:
return False
s = s[l:r + 1].replace('e', 'E')
n, idx = len(s), 0
while idx < n and s[idx] != 'E':
idx += 1
if idx == n:
return self.check(s, True)
else:
return self.check(s[:idx], True) and self.check(s[idx + 1:], False)

def check(self, s: str, is_decimal: bool) -> bool:
if s == "." or s == "":
return False
n, cnt = len(s), 0
for i in range(n):
c = s[i]
if c == '+' or c == '-':
if i != 0 or i == n - 1:
return False
elif c == '.':
if not is_decimal:
return False
if cnt != 0:
return False
a = i - 1 >= 0 and s[i - 1].isdigit()
b = i + 1 < n and s[i + 1].isdigit()
if not (a or b):
return False
cnt += 1
elif not c.isdigit():
return False
return True

TypeScript 代码:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
function isNumber(s: string): boolean {
let n = s.length, l = 0, r = n - 1;
while (l < n && s.charAt(l) === ' ') l++;
while (r >= 0 && s.charAt(r) === ' ') r--;
if (l > r) return false;
s = s.substring(l, r + 1).replace(/e/g, 'E');
n = s.length;
let idx = 0;
while (idx < n && s.charAt(idx) !== 'E') idx++;
if (idx === n) {
return check(s, true);
} else {
return check(s.substring(0, idx), true) && check(s.substring(idx + 1), false);
}
}

function check(s: string, isDecimal: boolean): boolean {
if (s === '.' || s === '') return false;
const n = s.length;
for (let i = 0, cnt = 0; i < n; i++) {
const c = s.charAt(i);
if (c === '+' || c === '-') {
if (i !== 0 || i === n - 1) return false;
} else if (c === '.') {
if (!isDecimal) return false;
if (cnt !== 0) return false;
const a = i - 1 >= 0 && /\d/.test(s.charAt(i - 1));
const b = i + 1 < n && /\d/.test(s.charAt(i + 1));
if (!(a || b)) return false;
cnt++;
} else if (!/\d/.test(c)) return false;
}
return true;
}

 • 时间复杂度:$O(n)$
 • 空间复杂度:$O(1)$

最后

这是我们「刷穿 LeetCode」系列文章的第 剑指 Offer 20 篇,系列开始于 2021/01/01,截止于起始日 LeetCode 上共有 1916 道题目,部分是有锁题,我们将先把所有不带锁的题目刷完。

在这个系列文章里面,除了讲解解题思路以外,还会尽可能给出最为简洁的代码。如果涉及通解还会相应的代码模板。

为了方便各位同学能够电脑上进行调试和提交代码,我建立了相关的仓库:https://github.com/SharingSource/LogicStack-LeetCode

在仓库地址里,你可以看到系列文章的题解链接、系列文章的相应代码、LeetCode 原题链接和其他优选题解。


本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-SA 4.0 协议 ,转载请注明出处!