LC 1802. 有界数组中指定下标处的最大值

题目描述

这是 LeetCode 上的 1802. 有界数组中指定下标处的最大值 ,难度为 中等

给你三个正整数 nindexmaxSum

你需要构造一个同时满足下述所有条件的数组 nums(下标 从 0 开始 计数):

 • nums.length == n
 • nums[i] 是 正整数 ,其中 0 <= i < n
 • abs(nums[i] - nums[i+1]) <= 1 ,其中 0 <= i < n-1
 • nums 中所有元素之和不超过 maxSum
 • nums[index] 的值被 最大化
 • 返回你所构造的数组中的 nums[index]

注意:abs(x) 等于 x 的前提是 x >= 0;否则,abs(x) 等于 -x

示例 1:

1
2
3
4
5
输入:n = 4, index = 2, maxSum = 6

输出:2

解释:数组 [1,1,2,1] 和 [1,2,2,1] 满足所有条件。不存在其他在指定下标处具有更大值的有效数组。

示例 2:
1
2
3
输入:n = 6, index = 1, maxSum = 10

输出:3

提示:

 • $1 <= n <= maxSum <= 10^9$
 • $0 <= index < n$

二分 + 贪心 + 数学

根据题意,容易想到以 ans 为分割点的正整数数组具有二段性,其中 ans 为最大的 $nums[idx]$。

小于等于 ans 的值均能通过直接调整 $nums[idx]$ 来构造,不会违反总和不超过 max 的限制;大于 ans 的值则无法满足 max 限制。基于此我们可通过「二分」的方式来找分割点。

假设当前二分到的值为 x,考虑如何实现一个 check 函数,该函数用于判断 x 能否作为 $nums[idx]$:

为了令 $nums[idx] = x$ 时,数组总和 sum 不超过 max 限制,我们应当贪心构造 $nums$ 的剩余元素:从 $idx$ 开始往两侧构造,按照递减的方式进行逐个构造,若递减到 $1$ 则维持不变。

这样可确保构造出来的 $nums$ 既满足 $nums[idx] = x$ 同时元素总和最小。

位置 idx 的值为 x,其左边有 idx 个元素,其右边有 n - idx - 1 个元素。

利用「等差数列求和」公式分别从 x - 1 开始构造(注意:这里说的构造仅是计算 $nums$ 总和),若总和不超过 max 说明 $nums[idx] = x$ 满足要求,我们令 $l = mid$,否则令 $r = mid - 1$。

Java 代码:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
class Solution {
public int maxValue(int n, int index, int max) {
long l = 1, r = max;
while (l < r) {
long mid = l + r + 1 >> 1;
if (check(n, mid, index, max)) l = mid;
else r = mid - 1;
}
return (int) r;
}
boolean check(int n, long x, int idx, int max) {
long sum = x;
if (idx > x - 1) {
long an = x - 1, a1 = 1, cnt = x - 1;
sum += cnt * (a1 + an) / 2;
sum += idx - cnt;
} else {
long cnt = idx, an = x - 1, a1 = an - cnt + 1;
sum += cnt * (a1 + an) / 2;
}
if (n - idx - 1 > x - 1) {
long an = x - 1, a1 = 1, cnt = x - 1;
sum += cnt * (a1 + an) / 2;
sum += n - idx - 1 - cnt;
} else {
long cnt = n - idx - 1, an = x - 1, a1 = an - cnt + 1;
sum += cnt * (a1 + an) / 2;
}
return sum <= max;
}
}

C++ 代码:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
class Solution {
public:
int maxValue(int n, int index, int maxSum) {
long l = 1, r = maxSum;
while (l < r) {
long mid = (l + r + 1) >> 1;
if (check(n, mid, index, maxSum)) l = mid;
else r = mid - 1;
}
return (int) r;
}
bool check(int n, long x, int idx, int maxSum) {
long sum = x;
if (idx > x - 1) {
long an = x - 1, a1 = 1, cnt = x - 1;
sum += cnt * (a1 + an) / 2;
sum += idx - cnt;
} else {
long cnt = idx, an = x - 1, a1 = an - cnt + 1;
sum += cnt * (a1 + an) / 2;
}
if (n - idx - 1 > x - 1) {
long an = x - 1, a1 = 1, cnt = x - 1;
sum += cnt * (a1 + an) / 2;
sum += n - idx - 1 - cnt;
} else {
long cnt = n - idx - 1, an = x - 1, a1 = an - cnt + 1;
sum += cnt * (a1 + an) / 2;
}
return sum <= maxSum;
}
};

Python 代码:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
class Solution:
def maxValue(self, n: int, index: int, maxSum: int) -> int:
l, r = 1, maxSum
while l < r:
mid = (l + r + 1) >> 1
if self.check(n, mid, index, maxSum):
l = mid
else:
r = mid - 1
return int(r)

def check(self, n, x, idx, maxSum):
sumv = x
if idx > x - 1:
an, a1, cnt = x - 1, 1, x - 1
sumv += cnt * (a1 + an) // 2
sumv += idx - cnt
else:
cnt, an, a1 = idx, x - 1, x - idx
sumv += cnt * (a1 + an) // 2
if n - idx - 1 > x - 1:
an, a1, cnt = x - 1, 1, x - 1
sumv += cnt * (a1 + an) // 2
sumv += n - idx - 1 - cnt
else:
cnt, an, a1 = n - idx - 1, x - 1, x - n + idx + 1
sumv += cnt * (a1 + an) // 2
return sumv <= maxSum

TypeScript 代码:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
function maxValue(n: number, index: number, maxSum: number): number {
const check = function(n: number, x: number, idx: number, maxSum: number): boolean {
let sum = x;
if (idx > x - 1) {
let an = x - 1, a1 = 1, cnt = x - 1;
sum += cnt * (a1 + an) / 2;
sum += idx - cnt;
} else {
let cnt = idx, an = x - 1, a1 = an - cnt + 1;
sum += cnt * (a1 + an) / 2;
}
if (n - idx - 1 > x - 1) {
let an = x - 1, a1 = 1, cnt = x - 1;
sum += cnt * (a1 + an) / 2;
sum += n - idx - 1 - cnt;
} else {
let cnt = n - idx - 1, an = x - 1, a1 = an - cnt + 1;
sum += cnt * (a1 + an) / 2;
}
return sum <= maxSum;
};
let l = 1, r = maxSum;
while (l < r) {
let mid = (l + r + 1) >> 1;
if (check(n, mid, index, maxSum)) l = mid;
else r = mid - 1;
}
return r;
};

 • 时间复杂度:$O(\log{n})$
 • 空间复杂度:$O(1)$

最后

这是我们「刷穿 LeetCode」系列文章的第 No.1802 篇,系列开始于 2021/01/01,截止于起始日 LeetCode 上共有 1916 道题目,部分是有锁题,我们将先把所有不带锁的题目刷完。

在这个系列文章里面,除了讲解解题思路以外,还会尽可能给出最为简洁的代码。如果涉及通解还会相应的代码模板。

为了方便各位同学能够电脑上进行调试和提交代码,我建立了相关的仓库:https://github.com/SharingSource/LogicStack-LeetCode

在仓库地址里,你可以看到系列文章的题解链接、系列文章的相应代码、LeetCode 原题链接和其他优选题解。