LC 698. 划分为k个相等的子集

题目描述

这是 LeetCode 上的 698. 划分为k个相等的子集 ,难度为 中等

给定一个整数数组 nums 和一个正整数 k,找出是否有可能把这个数组分成 k 个非空子集,其总和都相等。

示例 1:

1
2
3
4
5
输入: nums = [4, 3, 2, 3, 5, 2, 1], k = 4

输出: True

说明: 有可能将其分成 4 个子集(5),(1,4),(2,3),(2,3)等于总和。

示例 2:
1
2
3
输入: nums = [1,2,3,4], k = 3

输出: false

提示:

 • $1 <= k <= len(nums) <= 16$
 • $0 < nums[i] < 10000$
 • 每个元素的频率在 $[1,4]$ 范围内

搜索 + 剪枝(贪心策略)

将 $n$ 个数均分成 $k$ 份,且 $n$ 与 $k$ 数据范围为 $16$,容易想到搜索剪枝。

先对一些显然的无解情况进行分析:记 $tot = \sum_{i = 0}^{n - 1}nums[i]$,若 $tot$ 不为 $k$ 的倍数,必然是无法实现均分,直接返回 false(可行性剪枝)。同时可知单个集合的总和为 $t = \frac{tot}{k}$。

设计搜索函数为 boolean dfs(int idx, int cur, int cnt, boolean[] vis),各项参数含义如下:

 • cur 为当前集合的元素和(初始值为 $0$);
 • cnt 是已凑成多少个总和为 $t$ 的集合(初始值为 $0$,当 $cnt = k$ 时,我们搜索到了合法方案,返回 true,否则对 cnt 进行加一操作,并将 cur 置零,搜索下个集合);
 • vis 用于记录哪些 $nums[i]$ 已被使用;
 • idx 是搜索关键,其含义为搜索空间的分割点。即对于当前正在搜索的集合,我们不会每次都扫描整个 nums 来找添加到该集合的下一个元素,而是能够明确下一个元素必然在 $idx$ 的左边或右边。
  具体的,我们知道若最终存在合法方案,必然每个 $nums[i]$ 都均棣属于某个具体集合。我们考虑搜索某个集合的组成元素时,按照「从大到小」的方式进行搜索(起始先对 nums 进行排序),这样能够确保若上一个被加入该集合的元素为 $nums[i]$,则下一个被添加的元素 $nums[j]$ 必然位于 $nums[i]$ 的左边,即从下标 $i - 1$ 开始往前搜索(顺序性剪枝)
  同时,也正是我们按照「从大到小」的方式进行搜索,确保了当前集合的搜索,无须对已搜索到的集合进行调整
  也就是说我们搜索的第一个集合是所有 $nums[i]$ 中的最大值所在的那个集合;二次搜索是所有 $nums[i]$ 减去第一个集合后剩余元素中最大值所在的集合 …
  这引导我们,如果当前集合如果连第一个值都无法搜到(即剩余元素的最大值不能作为当前集合的元素),必然无解(可行性剪枝)

这样的「搜索 + 剪枝」的解法本质是利用了「贪心」来做策略:我们每个回合的搜索总是在搜索「剩余未使用元素的最大值」所在的那个集合,并且按照「优先使用大数值」的原则来构造。

可证明该做法的正确性:由于搜索的是「剩余未使用元素的最大值」所在的那个集合,因此剩余未使用元素必然在集合内,若被搜索到的其余元素参与集合构造导致有解变无解(即需要将其余元素进行替换才能确保有解),根据我们「从大到小」搜索下一个元素原则,替换过程必然不会使集合元素个数变少,即总是会拿不少于 $K$ 个的元素来替换当前集合的 $K$ 个元素(总和相同),从而可推断该替换并非必须。

Java 代码:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
class Solution {
int[] nums;
int n, t, k;
public boolean canPartitionKSubsets(int[] _nums, int _k) {
nums = _nums; k = _k;
int tot = 0;
for (int x : nums) tot += x;
if (tot % k != 0) return false; // 可行性剪枝
Arrays.sort(nums);
n = nums.length; t = tot / k;
return dfs(n - 1, 0, 0, new boolean[n]);
}
boolean dfs(int idx, int cur, int cnt, boolean[] vis) {
if (cnt == k) return true;
if (cur == t) return dfs(n - 1, 0, cnt + 1, vis);
for (int i = idx; i >= 0; i--) { // 顺序性剪枝
if (vis[i] || cur + nums[i] > t) continue; // 可行性剪枝
vis[i] = true;
if (dfs(i - 1, cur + nums[i], cnt, vis)) return true;
vis[i] = false;
if (cur == 0) return false; // 可行性剪枝
}
return false;
}
}

C++ 代码:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
class Solution {
public:
vector<int> nums;
int n, t, k;
bool dfs(int idx, int cur, int cnt, vector<bool>& vis) {
if (cnt == k) return true;
if (cur == t) return dfs(n - 1, 0, cnt + 1, vis);
for (int i = idx; i >= 0; i--) {
if (vis[i] || cur + nums[i] > t) continue;
vis[i] = true;
if (dfs(i - 1, cur + nums[i], cnt, vis)) return true;
vis[i] = false;
if (cur == 0) return false;
}
return false;
}
bool canPartitionKSubsets(vector<int>& _nums, int _k) {
nums = _nums; k = _k;
int tot = 0;
for (int x : nums) tot += x;
if (tot % k != 0) return false;
sort(nums.begin(), nums.end());
n = nums.size(); t = tot / k;
vector<bool> vis(n, false);
return dfs(n - 1, 0, 0, vis);
}
};

Python 代码:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
class Solution:
def canPartitionKSubsets(self, _nums, _k):
nums, k = _nums, _k
tot = sum(nums)
if tot % k != 0:
return False
nums.sort()
n, t = len(nums), tot // k
def dfs(idx, cur, cnt, vis):
if cnt == k:
return True
if cur == t:
return dfs(n - 1, 0, cnt + 1, vis)
for i in range(idx, -1, -1):
if vis[i] or cur + nums[i] > t:
continue
vis[i] = True
if dfs(i - 1, cur + nums[i], cnt, vis):
return True
vis[i] = False
if cur == 0:
return False
return False
return dfs(n - 1, 0, 0, [False] * n)

TypeScript 代码:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
let nums: number[];
let n: number, t: number, k: number;
function canPartitionKSubsets(_nums: number[], _k: number): boolean {
nums = _nums; k = _k;
let tot = 0
for (let x of nums) tot += x
if (tot % k != 0) return false
nums.sort((a,b)=>a-b)
n = nums.length; t = tot / k
return dfs(n - 1, 0, 0, new Array<boolean>(n).fill(false))
};
function dfs(idx: number, cur: number, cnt: number, vis: boolean[]): boolean {
if (cnt == k) return true
if (cur == t) return dfs(n - 1, 0, cnt + 1, vis)
for (let i = idx; i >= 0; i--) {
if (vis[i] || cur + nums[i] > t) continue
vis[i] = true
if (dfs(idx - 1, cur + nums[i], cnt, vis)) return true
vis[i] = false
if (cur == 0) return false
}
return false
}

 • 时间复杂度:爆搜剪枝不分析时空复杂度
 • 空间复杂度:爆搜剪枝不分析时空复杂度

模拟退火

数据范围为 $16$ 自然也是很好的调参运用题。

因为将 $n$ 个数划分为 $k$ 份,等效于用 $n$ 个数构造出一个「特定排列」,然后对「特定排列」进行固定模式的构造逻辑,就能实现「答案」与「目标排列」的对应关系。

基于此,我们可以使用「模拟退火」进行求解。

单次迭代的基本流程:

 1. 随机选择两个下标,计算「交换下标元素前对应序列的得分」&「交换下标元素后对应序列的得分」
 2. 如果温度下降(交换后的序列更优),进入下一次迭代
 3. 如果温度上升(交换前的序列更优),以「一定的概率」恢复现场(再交换回来)

我们可以制定如下规则来衡量当前排列与合法排列的差异程度:将当前的 nums 从前往后划分成总和不超过 $t$ 的 $k$ 份,并将 $k$ 份与 $t$ 的差值之和,作为对当前排列的差异程度评级 diff,当出现 diff = 0 说明找到了合法排列,可结束搜索。

该计算规则可确保排列变化的连续性能有效体现在 diff 数值上。

Java 代码(2024/06/01 可通过):

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
class Solution {
int[] nums;
int n, tval, k;
Random random = new Random(20220920);
double hi = 1e9, lo = 1e-4, fa = 0.95;
int N = 600;
boolean ans;
int calc() {
int diff = tval * k;
for (int i = 0, j = 0; i < n && j < k; j++) {
int cur = 0;
while (i < n && cur + nums[i] <= tval) cur += nums[i++];
diff -= cur;
}
if (diff == 0) ans = true;
return diff;
}
void sa() {
shuffle(nums);
for (double t = hi; t > lo && !ans; t *= fa) {
int a = random.nextInt(n), b = random.nextInt(n);
if (a == b) continue;
int prev = calc();
swap(nums, a, b);
int cur = calc();
int diff = cur - prev;
if (Math.log(diff / t) > random.nextDouble()) swap(nums, a, b);
}
}
public boolean canPartitionKSubsets(int[] _nums, int _k) {
nums = _nums; k = _k;
int tot = 0;
for (int x : nums) tot += x;
if (tot % k != 0) return false;
n = nums.length; tval = tot / k;
while (!ans && N-- > 0) sa();
return ans;
}
void shuffle(int[] nums) {
for (int i = n; i > 0; i--) swap(nums, random.nextInt(i), i - 1);
}
void swap(int[] nums, int a, int b) {
int c = nums[a];
nums[a] = nums[b];
nums[b] = c;
}
}

TypeScript 代码(2024/06/01 可通过):
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
let nums: number[];
let n: number, tval: number, k: number
let ans: boolean
let hi: number, lo: number, fa: number, N: number
function getRandom(max: number): number {
return Math.floor(Math.random() * (max + 1))
}
function calc(): number {
let diff = tval * k
for (let i = 0, j = 0; i < n && j < k; j++) {
let cur = 0
while (i < n && cur + nums[i] <= tval) cur += nums[i++]
diff -= cur
}
if (diff == 0) ans = true
return diff
}
function sa(): void {
shuffle(nums)
for (let t = hi; t > lo && !ans; t *= fa) {
const a = getRandom(n - 1), b = getRandom(n - 1)
if (a == b) continue
const prev = calc()
swap(nums, a, b)
const cur = calc()
const diff = cur - prev
if (Math.log(diff / t) > Math.random()) swap(nums, a, b)
}
}
function canPartitionKSubsets(_nums: number[], _k: number): boolean {
nums = _nums; k = _k
let tot = 0
for (let x of nums) tot += x
if (tot % k != 0) return false
n = nums.length; tval = tot / k
hi = 1e7; lo = 1e-4; fa = 0.977; N = 420;
ans = false
while (!ans && N-- > 0) sa()
return ans
}
function shuffle(nums: number[]): void {
for (let i = n; i > 0; i--) swap(nums, getRandom(i), i - 1)
}
function swap(nums: number[], a: number, b: number): void {
const c = nums[a]
nums[a] = nums[b]
nums[b] = c
}

 • 时间复杂度:启发式搜索不分析时空复杂度
 • 空间复杂度:启发式搜索不分析时空复杂度

最后

这是我们「刷穿 LeetCode」系列文章的第 No.698 篇,系列开始于 2021/01/01,截止于起始日 LeetCode 上共有 1916 道题目,部分是有锁题,我们将先把所有不带锁的题目刷完。

在这个系列文章里面,除了讲解解题思路以外,还会尽可能给出最为简洁的代码。如果涉及通解还会相应的代码模板。

为了方便各位同学能够电脑上进行调试和提交代码,我建立了相关的仓库:https://github.com/SharingSource/LogicStack-LeetCode

在仓库地址里,你可以看到系列文章的题解链接、系列文章的相应代码、LeetCode 原题链接和其他优选题解。