LC 1464. 数组中两元素的最大乘积

题目描述

这是 LeetCode 上的 1464. 数组中两元素的最大乘积 ,难度为 简单

给你一个整数数组 nums,请你选择数组的两个不同下标 ij,使 (nums[i]-1)*(nums[j]-1) 取得最大值。

请你计算并返回该式的最大值。

示例 1:

1
2
3
4
5
输入:nums = [3,4,5,2]

输出:12

解释:如果选择下标 i=1 和 j=2(下标从 0 开始),则可以获得最大值,(nums[1]-1)*(nums[2]-1) = (4-1)*(5-1) = 3*4 = 12 。

示例 2:
1
2
3
4
5
输入:nums = [1,5,4,5]

输出:16

解释:选择下标 i=1 和 j=3(下标从 0 开始),则可以获得最大值 (5-1)*(5-1) = 16 。

示例 3:
1
2
3
输入:nums = [3,7]

输出:12

提示:

  • $2 <= nums.length <= 500$
  • $1 <= nums[i] <= 10^3$

模拟

根据题意,使用两个变量 ab 记录最大值和次大值。

Java 代码:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
class Solution {
public int maxProduct(int[] nums) {
int a = -1, b = -1;
for (int x : nums) {
if (x > a) {
b = a; a = x;
} else if (x > b) {
b = x;
}
}
return (a - 1) * (b - 1);
}
}

TypeScript 代码:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
function maxProduct(nums: number[]): number {
let a = -1, b = -1
for (const x of nums) {
if (x > a) {
b = a; a = x
} else if (x > b) {
b = x
}
}
return (a - 1) * (b - 1)
};

  • 时间复杂度:$O(n)$
  • 空间复杂度:$O(1)$

最后

这是我们「刷穿 LeetCode」系列文章的第 No.1464 篇,系列开始于 2021/01/01,截止于起始日 LeetCode 上共有 1916 道题目,部分是有锁题,我们将先把所有不带锁的题目刷完。

在这个系列文章里面,除了讲解解题思路以外,还会尽可能给出最为简洁的代码。如果涉及通解还会相应的代码模板。

为了方便各位同学能够电脑上进行调试和提交代码,我建立了相关的仓库:https://github.com/SharingSource/LogicStack-LeetCode

在仓库地址里,你可以看到系列文章的题解链接、系列文章的相应代码、LeetCode 原题链接和其他优选题解。


本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-SA 4.0 协议 ,转载请注明出处!